Regulamin

Regulamin pobytu w Dom na Rumiankach

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonywać rezerwacji i wynajmu całorocznego domu rekreacyjnego. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.
Osoby przebywające na terenie Domu na Rumiankach zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a ponadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej zasad dobrego sąsiedztwa może zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. N
aruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela.

Rezerwacja i zasady płatności

 1. Rezerwację telefoniczną lub mailową należy potwierdzić zadatkiem rezerwacyjnym pozostałą część kwoty na za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy dokonując rezerwacji wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisem ustawy z dnia 29.08.1997 rok o ochronie danych osobowych.
 2. Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zadatku przez wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby rezerwującej,  uzgodniony termin pobytu oraz numer telefonu.
 4. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości którego numer zostanie wpisany do książki meldunkowej z podaniem ilości osób towarzyszących w Domu na Rumiankach. W domu nie może przebywać więcej niż 6 osób, chyba że zostanie inaczej ustalone z właścicielem Domu na Rumiankach.
 5. W przypadku całkowitej rezygnacji wynajmującego z pobytu z przyczyn niezależnych od obiektu zadatek nie podlega zwrotowi zmiana termin rezerwacji przez wynajmującego jest tylko możliwa po uzgodnieniu z właścicielem Domu na Ramionkach przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od właściciela przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu w przypadku zdarzeń losowym należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do działu rezerwacji, a personel postara się zmienić w miarę możliwości zadatek na voucher ważny 3 miesiące na wykorzystanie w innym dogodnym terminie rezygnacja na 5 dni przed planowanym przyjazdem nie podlega możliwości zmiany terminu.

Obowiązki wynajmującego i zakwaterowania

 1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 16 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu oraz Cisza nocna w godzinach od 22 do 8 rano.
 2. Celem umożliwienia właścicielowi należnej obsługi klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela z wyprzedzeniem jeżeli przyjazd do obiektu lub wyjazd z obiektu nastąpi poza godzinami wskazanymi.
 3. Na terenie Domu Rumiankach mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane naruszenie tego punktu Regulaminu będzie skutkowało doliczenie do opłaty noclegowej wysokości 150 zł za osobę na dzień.
 4. Ceny usług wynajmu domu nie obejmują ubezpieczenia dojazdu wyżywienia organizacji czasu wolnego za doznane urazy szkody i zniszczenia mienia, szkody spowodowane na zdrowiu i majątku, tu również za kradzieże bagaży w czasie całego pobytu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do właściciela Domu na Rumiankach.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren domu w butach. Buty powinny być pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Buty narciarskie oraz inny sprzęt narciarski winien być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu na Rumiankach oraz jego otoczeniu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczenia uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 9. Dom na Rumiankach nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu. Korzystanie z placu zabaw oraz basenu musi odbywać się pod opieką dorosłych.
 10. W Domu na Rumiankach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, używania otwartego ognia, zapalonych świeczek ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Zabrania się również ze względów bezpieczeństwa pozostawienia przedmiotów na piecu wolnostojący typu koza, gdyż może to skutkować zapaleniem się tychże rzeczy i w konsekwencji grozi pożarem.
 11. W Domu na Rumiankach jest wyznaczona strefa w której można używać ognia jest to miejsce na ognisko i grill. Tylko w tych miejscach można przyrządzać potrawy na otwartym ogniu. Istnieje zakaz zmiany wyznaczonych miejsc i zakaz przenoszenia sprzętu służącej do przyrządzania pożywienia palenisko plus trójnóg.
 12. Przy domku jest miejsce parkingowe niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodu pozostawionym na terenie obiektu.
 13. W przypadku gdy wynajmujący w sposób znaczny narusza spokój lub dobro sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanej norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia wynajmującemu go pobytu w domu na rumiankach nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 14. Zobowiązany jest do utrzymania porządku w domu na warunkach, a także do zwrotu domku w stanie zastanym co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych posprzątanie zajmowanego domku.
 15. W przypadku zgubienia kluczy do Domu na Rumiankach, zostanie doliczone do opłaty 100zł.
 16. Obowiązuje segregacja śmieci na plastik, szkło, metal oraz pozostałe.
 17. Pobyt zwierząt Domu na Rumiankach jest zabroniony.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie ewentualnie spory pomiędzy właścicielem wynajmującym rozstrzygnie będą polubownie, a w przypadku nieporozumień sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siebie niby właściciela.
 19. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się, aby zarezerwować pobyt!

Dołącz do nas